Våre foredrag     Fokus på:


  • Ressurser og muligheter
  • Forebyggende arbeid
  • Ettervern
  • Enkle og praktiske løsninger som virker
  • Samarbeid på tvers av profesjoner, fagfelt og bransjer     Målsetting:


  • Normalisering
  • inkludering og integrering
  • God psykisk helse
  • En meningsfylt hverdag
  • Lønnet arbeid for den enkelte

Kristiansand konsult holder veiledninger og foredrag på videregående skoler og universitet, ved behandlingsinstitusjoner for mennesker som sliter med rus eller psykiatri, i fengsler m.m. Blant våre ansatte har vi mennesker med tung faglig bakgrunn. Disse engasjerer, inspirerer og forbinder teori, praksis, fag og erfaring. Vi har medarbeidere med bakgrunn i stoffmisbruk, alkoholisme, psykiatriske innleggelser, fengsel, flukt fra eget hjemland, innvandring m.m. Opplevelse av håpløshet og utenforskap, samsvarende den vår prioriterte  målgruppe står i. Det er ikke bare sterke og gripende historier vi leverer. Var det ikke for evnen til å le oppi all galskapen, hvis det ikke hadde vært for selvironiens nådegave, så hadde flere av oss vært døde og begravet for lengst. Sånn er det bare.


I samarbeid med den institusjon eller gruppe vi besøker, utarbeider vi en skisse basert på oppdragsgivers etterspørsel. Ved besøk i høyskole/universitet benytter vi oss som regel både av vår fag- og erfaringskompetanse. Under treff med soningsdømte eller ansatte ved fengsler bruker vi medarbeidere med henholdsvis korte og lange fengselsopphold som erfaringsgrunnlag. Våre foredrag og samlinger er fokusert på løsninger. Veiledning tilbake til de andre. Ut av destruktiv adferd og ødeleggende bevegelsesmekanisme. 

Mangfold og normalisering


Kristiansand konsults målgruppe er stor. Hos oss er alle velkommen! Vi ønsker å unngå klassifisering av mennesker ved å tilskrive dem spesielle kjennetegn og egenskaper. Etter vår oppfatning bidrar slik forskjelliggjøring til negative stigma. Vi legger opp til å la mennesker få være seg selv uten å måtte passe inn eller spille en rolle som avviker eller hjelpetrengende. Vi tror det er enklere for mennesker, hva enn de måtte slite med, å finne sin plass blant et mangfold av andre, i en flokk uten gruppespesifikke negativt ladede kjennetegn. Fordommer brytes ned, grupper og mennesker imellom, når man er sammen om noe og jobber for samme mål, tross ulikhetene.