Foredrag og veiledning


Våre medarbeidere har egenerfaringer innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, institusjonsopphold, tilfriskning og tilbakefall. Arbeid innen rus- og psykiatrisk behandling. Representasjon i råd, utvalg og styringsgrupper. Foredrag ved universiteter, videregående skoler, rusbehandlingsinstitusjoner, fengsler og psykiatriske sykehus.Kontaktperson


Kristiansand konsult tilbyr kontaktpersoner innen rus, psykiatri, innvandring og integrering, overfor nylig løslatte fra fengsel, ungdom i risikosone m.m. En kontaktperson er en som har hverdagslivets kompetanse, samt egenopplevelser av utenforskap. Våre kontaktpersoner har vært i samme livssituasjon som den vår målgruppe befinner seg i. Med utgangspunkt i et likeverdig forhold, gjennom samtaler, samvær og utveksling av erfaringer, er målet bedret livskvalitet for den enkelte.


Vi forplikter oss til å bidra med å skape de best mulige forhold for medhørighet og inkludering, med vektlegging av en sosial, normalisert fritid. En meningsfull hverdag i et trygt miljø.


Kontaktpersonen er tilgjengelig på dagtid, ettermiddag og kveld. Han eller hun skal bidra inn mot fritid og opplevelser i et trygt miljø og er oppdatert mht. tilbud, treffsteder og fritidsaktiviteter som finnes.


En kontaktperson er også en medhjelper overfor det offentlige hjelpe- og behandlingsapparat, Nav og ansvarsgrupper etc. etc. Kristiansand konsults kontaktpersoner har stor erfaring med denne typen arbeid, og det velges kontaktperson ut ifra hva som best samsvarer med hver enkelts etterspørsel og behov.


Arbeid mot varig tilfriskning og fast ansettelse hos lokal arbeidsgiver.Bosituasjon


Opplevelsen av å bo i et trygt og godt hjem er grunnleggende. For de fleste av oss er dette en selvfølge. Mennesker som sliter med rus eller psykiatri, innvandrere og langtids arbeidsledige opplever det ofte annerledes. Det er ikke godt å komme hjem til en bolig hvor man ikke trives. Ensomhet og mistrivsel gjør veien kort til rusfellesskap og andre dårlige miljø. Misnøyen med egen bosituasjon gir seg gjerne til uttrykk gjennom flukt. Det som burde være stabilt blir beveggrunn for tilbakefall og forverring.


Kristiansand konsult har stor erfaring med å skaffe bolig til mennesker som trenger et nytt og tryggere hjem. I rolige omgivelser, langt borte fra f.eks. kommunal bolig i rusgettoen. Det handler om respekt og verdighet. Dette er noe av det første vi begynner på, av praktisk arbeid, når vi starter prosjekt med kontaktperson.


 

Arbeid


Mennesker i fellesskap. I daglig funksjon. I skole, jobb eller annen virksomhet hvor den enkelte får muligheten til å være seg selv og vokse, bidra sammen med andre, identifisere seg med andre, være noe for andre og forplikte seg overfor andre. Alt dette er avgjørende for et vellykket endringsprosjekt.


Kristiansand konsult har som mål å skaffe jobb til mennesker som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Via kontaktnett opprettes arbeidsavtaler, konkret og lønnet jobb, både i privat og offentlig sektor. Ordinært, lønnet arbeid er en av de viktigste forutsetninger for å komme tilbake i fellesskapet. Fast arbeid er målet. Vi har nettverk.

 


Pårørende


Pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer har det svært utfordrende. Fysiske, psykiske, sosiale og familiære belastninger blir ofte overveldende for de aller nærmeste. En rusavhengig kan gjerne sies å ha det nokså enkelt i forhold til sine pårørende. Han eller hun kan jo simpelthen bare ruse bort de vonde følelsene og opplevelsene. Kristiansand konsult vil søke å sikre nødvendig oppfølging av tilbud til pårørende av rusavhengige og mennesker som sliter med psykisk lidelse.Unge voksne


Kristiansand konsult har medarbeidere som jobber med ungdom. Disse har stor erfaring med problematikk relatert til f.eks. vanskelig oppvekst og manglende hjelpeapparat. De vet hva det vil si å stå på den andre siden, uten beskyttelse. Vi kartlegger behov og etterspørsel sammen med den - eller de - foresatte og den unge voksne. Vår organisasjon har et relativt stort kontaktnett bestående av unge mennesker som mer enn gjerne stiller opp for å bidra til at hverdagen skal bli mer meningsfull. Våre kontakter har alle vært ute en vinternatt før, og vet en del om hva det kan bety, det at noen bryr seg. 


Alle medarbeidere som jobber innen feltet Barn og ungdom må ha politiattest.Samfunnstjeneste


Kristiansand konsult samarbeider med Kriminalomsorgen og bidrar til hensiktsmessig, individuelt tilrettelagt gjennomføring av straffereaksjoner, ved utplassering i samfunnstjeneste. Vi starter gjerne denne prosessen med utplassering som medarbeider i vår egen organisasjon, for siden eventuelt å formidle videre til en av våre samarbeidspartnere. Underveis i denne soning arbeider Kristiansand konsult aktivt med tiltak som kan bidra til fast og lønnet arbeid for den domfelte.Hjelp til eldre


Renhold, matlaging, klesvask, vindusvask, skift av sengklær, handle dagligvarer, klippe plen og busker, måke snø, bære ved, sette opp hylle, flytte sofa, spisebord, male eller sette opp lister, enkelt rørlegger- eller snekkerarbeid etc. etc.


Ellers bidrar vi gjerne overfor eldre mennesker som bare har lyst på en prat over en kaffe eller lignende.


Et tilbud til eldre mennesker som ønsker å bli boende hjemme.
I tillegg til nevnte prosjekter holdes foredrag ved behandlingsinstitusjoner for rusavhengige, overfor ansatte ved   psykiatriske sykehus, i fengsler og overfor studenter og lærere ved universitet. Ettersom koronasituasjonen nå er under

noenlunde kontroll, kan vi endelig gjennomføre noen av våre første avtalte foredrag; Universitetet i Agder (september), deretter Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus (oktober). Det oppdateres, på vår web-side, om foredrag som følger.


FRITIDSTILBUD OG ANDRE PROSJEKTER PÅ NESTE SIDE.

Det skal være uformelt å kontakte oss. Ring eller send en mail/SMS, så avtaler vi en prat over en kaffe eller en brus. Vi spanderer! Ta gjerne kontakt på vegne av noen du kjenner, som kunne ha godt av å bli med i et inkluderende fellesskap. Våre aktiviteter er åpne for alle, uten unntak.

Kristiansand konsult budsjetterer med minimalt av kostnader til administrasjon og ledelse.  Vi har som prinsipp å fungere som et annerledes prosjekt, hvor pengene går dit de skal, direkte til de som vi jobber for og med. Ta gjerne kontakt for en samtale. Sammen finner vi løsningen!


KRISTIANSAND KONSULT deltar i Grasrotandelordningen (Norsk Tipping).


Tlf: 98 42 50 83

Mail: kk@kristiansandkonsult.no